מונח חשבונאי המייצג את הכנסות החברה לפני מס, ריבית, פיחות וייסוף.