מושגים וידע

הקלד כאן לחיפוש...

תשקיף קרן אלטרנטיבית

תשקיף למשקיעים פוטנציאליים המפרט, בין השאר, את מטרת הקרן ומדיניות ההשקעות שלה, סיכוני ההשקעה ותנאי ההשקעה בה. התשקיף בעולם האלטרנטיבי משמש, בין

קרא עוד »

תשואה / תוצרת

תשואה היא ההכנסה המוחזרת על השקעה, כגון הריבית המתקבלת מהחזקת נייר ערך. התשואה מתבטאת בדרך כלל בשיעור אחוז שנתי המבוסס על עלות

קרא עוד »

תשואה "פנימית"

ה-IRR הוא מדד ביצועים המבטא את שיעור התשואה שבו תזרימי המזומנים היוצאים של קרן שווה לתזרים שלה במונחי ערך נוכחי. במילים אחרות,

קרא עוד »

תקופת ההשקעות

התקופה ממועד הקמת הקרן ועד לשלב שבו הקרן מיצתה את השקעותיה בנכסי הבסיס (בדרך כלל בין 3-6 שנים ממועד הקמתה).

קרא עוד »

שיעור תשואה נטו

התשואה למשקיע הסופי, כלומר שיעור התשואה התקופתית שהניבה הקרן לאחר הוצאות דמי ניהול והצלחה (והוצאות אחרות ברמת הקרן).

קרא עוד »

שותף מוגבל

כל שותף בשותפות שהוא אינו השותף הכללי. השותף המוגבל מוגבל באחריותו על השותפות בדומה לבעל מניות בחברה בע"מ. משקיע בקרן שמאוגדת כשותפות

קרא עוד »

רכישת שליטה

רכישת גרעין שליטה בחברה. אם הנתח נרכש על ידי הנהלת הפירמה, זה ידוע כרכישה (acquisition) ואם משתמשים ברמות גבוהות של חוב למימון

קרא עוד »

קרן פתוחה

קרן שאינה סגורה, היינו שלא נקבע לה מראש תאריך סיום פעילות. הקרן ניתנת לפדיון מעת לעת.

קרא עוד »

קרן סגורה

קרן בעלת משך חיים מוגדר (לרוב 10 שנים). הקרן פתוחה למשקיעים חדשים רק בזמן גיוס ההשקעות (עד ל- Final Close). קרן זו

קרא עוד »

קרן הזנה (Feeder Fund)

קרן הזנה היא מכשיר פיננסי, בד"כ שותפות מוגבלת, שמאגדת כספים של משקיעים, ומשקיעה את הכספים הללו בקרן הבסיס. קרן הבסיס היא הקרן

קרא עוד »

קרן הון פרטי

קרן השקעות אלטרנטיבית, המשקיעה בעיקר בחברות שאינן נסחרות בציבור (בבורסה). תחום השקעות ה-PE כולל קרנות ומשקיעים שמשקיעים בחברות שאינן נסחרות בציבור, או

קרא עוד »

קרן הון סיכון

סוג של קרן הון פרטי, המשקיעה לרוב בחברות הזנק בשלבים מוקדמים מאוד של חייהן מתוך ציפייה לצמיחה ארוכת טווח. ההשקעה בחברות בשלביהן

קרא עוד »

קרן גישה

קרן המאגדת כספי משקיעים שונים, ומאפשרת בכך השקעה מאוחדת בקרן בסיס. קרן הגישה אינה מבצעת השקעות באופן עצמאי, אלא משקיעה בקרן הבסיס,

קרא עוד »

קרן גידור

קרן השקעות אלטרנטיבית, שבדרך כלל משתמשת בטכניקות גידור סיכונים ובמינוף. קרנות הגידור נוטות לבצע חלק ניכר מהשקעותיהן בנכסים סחירים.

קרא עוד »

קרן בסיס

קרן השקעות שלפחות אחד משותפיה הוא קרן גישה (Feeder). קרן הבסיס היא קרן השקעות "קלאסית" המבצעת בד"כ השקעות באופן ישיר (להבדיל מקרן

קרא עוד »

קרן Evergreen

קרן השקעות המשלבת בין תנאי השקעה בקרן המאפיינים קרן גידור לבין פעילות השקעה של הקרן המאפיינת קרן הון פרטי. הקרן מתאפיינת בדרך

קרא עוד »

קריאה לכסף

הודעה של מנהל הקרן למשקיעים על מזומן הנדרש למימון השקעות או עמלות והוצאות. בניגוד לקרנות נאמנות, לפיהן משקיע מכניס את כספו לקרן

קרא עוד »

עקום J

תופעה שבה הפסד ראשוני מלווה ברווח משמעותי. מוצג בדרך כלל כגרף קווי הממחיש כיצד הון זורם למנהל קרן בשנים הראשונות של קרן,

קרא עוד »

סטיית תקן

מדד לתנודתיות, המשמש, לעתים קרובות, כאומדן לסיכון ההשקעה בקרן. סטיית התקן מודדת את המידה שבה הביצועים החודשיים הבודדים של קרן שונים מממוצע

קרא עוד »

סגירה

שלב שבו סכום כסף מסוים מגויס על ידי קרן הון פרטית. בהתאם לקרן ולגודל היעד שלה, יכולה להיות סגירה אחת או כמה

קרא עוד »

מתאם

מדד למידה שבה שני ניירות ערך נעים זה ביחס לזה. בקרנות גידור, הוא משמש לעתים קרובות כדי להשוות התנועה של קרן על

קרא עוד »

מכפיל MOIC

יחס זה מחושב על ידי חלוקת יתרת שווי הנכסים הנקי של הקרן בתוספת החלוקות המצטברות שהוחזרו, בסכום ההון הכולל ששולם עבור השקעות,

קרא עוד »

מכפיל DPI

מכפיל שמראה כמה שולם למשקיעים. מכפיל המימוש נקרא כך כי הוא מודד את התשואה שממומשת או מוחזרת מההשקעה. מכפיל המימוש מחושב על

קרא עוד »

מינוף

שימוש שעושה מנהל השקעות בכסף (הלוואות) או ניירות ערך בהשאלה להגדלת התשואה הפוטנציאלית של קרן. ניתן להסתכל על מינוף קרן גידור בשתי

קרא עוד »

יחס שארפ

תשואה עודפת ליחידת סיכון (תנודתיות). זהו מדד המשקף תשואה מנוטרלת סיכון של הקרן. השארפ מחושב על ידי חלוקת ההפרש שבין תשואת הקרן

קרא עוד »

יחס סורטינו

דומה לשארפ, אך מתייחס לסטיות התקן של התשואות השליליות של הקרן בלבד. הסורטינו מחושב על ידי חלוקת ההפרש שבין תשואת הקרן לריבית

קרא עוד »

יחס הפסד

עוקב אחר הסכום הכולל של ההון שמוערך או מומש מתחת לעלות (מתחת ל-1.0x) בקרן, מתוך סך ההון המושקע. יחס הפסד הוא אחד

קרא עוד »

חשיפה נטו

חשיפה נטו היא מדד לחשיפת הקרן לתנודות בשוק. חשיפה נטו מחושבת על ידי לקיחת ההפרש בין החשיפה של החברה בפוזיציות לונג לחשיפה

קרא עוד »

חשיפה ברוטו

חשיפה ברוטו מתייחסת לסך המוחלט של השקעות הקרן ומציינת את החשיפה הכוללת של הקרן לשווקים הפיננסיים. חשיפה מחושבת על ידי הוספת הערך

קרא עוד »

חסם יציאה

זוהי הוראה במסמכי ההנפקה של קרן המאפשרת למנהל ההשקעות להגביל פדיונות. בקרן בה קיים חסם יציאה, רשאי מנהל הקרן בכל מועד פדיון

קרא עוד »

חלוקה

מונח נפוץ לכספים המחולקים למשקיעים בקרן לאורך תקופת ההחזקה (דיבידנד).

קרא עוד »

חלוקה

תשואות מזומנים שהמשקיעים מקבלים בחזרה מהשקעותיהם בקרן האלטרנטיבית ברגע שהקרנות הללו מרוויחות. אירוע של חלוקה יכול להיות מונע מכמה התרחשויות: למשל, חברה

קרא עוד »

חוב/אשראי פרטי

חוב/אשראי פרטי הוא אשראי המוענק לחברות או פרויקטים על בסיס משא ומתן דו-צדדי. היא אינה נסחרת בציבור כמו איגרות חוב רבות, והיא

קרא עוד »

חוב ביניים

חוב ביניים הוא חוב לא מגובה שהוא זוטר מהחוב הבכיר. חובות ביניים קשורים לעתים קרובות לרכישות ו-Buyouts, שעבורן הוא עשוי לשמש לתעדוף

קרא עוד »

התחייבות להשקעה

הסכום הכולל במזומן ממה שמשקיע מתחייב מראש לקרן. ההתחייבות הכוללת של קרן היא המצטבר של כל התחייבויות המשקיעים הבסיסיים שלה.

קרא עוד »

הלוואות ישירות

כאשר מלווים שאינם בנקים מעניקים הלוואות לחברות ללא מתווכים כמו בנק השקעות או ברוקר. היסטורית, בנקים היו מעניקים הלוואות לחברות. עם זאת,

קרא עוד »

הון פרטי

הון פרטי הוא סוג של השקעה אלטרנטיבית ומורכב מהון שאינו רשום בבורסה ציבורית. פרייבט אקוויטי מורכב מקרנות ומשקיעים המשקיעים ישירות בחברות פרטיות,

קרא עוד »

לעדכונים וחדשות הקשורים להשקעות אלטרנטיביות

(אנחנו מבטיחים לשלוח רק דברים שקשורים להשקעות אלטרנטיביות)

צור/י קשר

אם יש לכם שאלות, במידה ואתם רוצים ללמוד עוד על השקעות אלטרנטיביות, אם אתם רוצים להתחיל להשקיע. נשמח לשמוע מכם…