נפילה במחירים

מונח המציג ירידת המחירים בין שיא לשפל. נמדד לרוב באחוזים % מהשיא.