מכפיל MOIC

יחס זה מחושב על ידי חלוקת יתרת שווי הנכסים הנקי של הקרן בתוספת החלוקות המצטברות שהוחזרו, בסכום ההון הכולל ששולם עבור השקעות, עמלות והוצאות. היחס המתקבל משמש כחלופה ל-IRR לצורך מדידת ביצועים. MOIC נטו מחשב את היחס בין הכסף שנוצר לכסף המושקע.