יחס שארפ

תשואה עודפת ליחידת סיכון (תנודתיות). זהו מדד המשקף תשואה מנוטרלת סיכון של הקרן. השארפ מחושב על ידי חלוקת ההפרש שבין תשואת הקרן לריבית חסרת הסיכון (התשואה העודפת) בסטיית התקן של הקרן.