חסם יציאה

זוהי הוראה במסמכי ההנפקה של קרן המאפשרת למנהל ההשקעות להגביל פדיונות. בקרן בה קיים חסם יציאה, רשאי מנהל הקרן בכל מועד פדיון להגביל את הפדיונות לגובה חסם היציאה, כאשר סך הפדיונות בסוג מניות חורג מהמגבלה שנקבעה, בדרך כלל 25%, במועד הפדיון. חסם יציאה מגיע בדרך כלל ב-2 צורות: חסם יציאה ברמת המשקיע וחסם יציאה ברמת הקרן. החסם ברמת הקרן מיושם כאשר הפדיונות חורגים ממגבלת האחוז שנקבע מכלל נכסי הקרן. החסם ברמת המשקיע מיושם כאשר הפדיונות חורגים ממגבלת האחוז שנקבע מנכסי המשקיע.