חלוקה

מונח נפוץ לכספים המחולקים למשקיעים בקרן לאורך תקופת ההחזקה (דיבידנד).