התחייבות להשקעה

הסכום הכולל במזומן ממה שמשקיע מתחייב מראש לקרן. ההתחייבות הכוללת של קרן היא המצטבר של כל התחייבויות המשקיעים הבסיסיים שלה.