דו"ח בדיקת נאותות

ניתוח של השקעה פוטנציאלית, על מנת לקבוע את יתרונותיה ולחשוף סיכונים פוטנציאליים. תהליך בדיקת הנאותות אמור לחשוף את החוזקות והחולשות של ההשקעה. בדיקת הנאותות של קרן אלטרנטיבית מתמקדת בדרך כלל בשני תחומים: בדיקת נאותות ההשקעות מחד גיסא ובדיקת נאותות תפעולית מאידך גיסא. בדיקת נאותות ההשקעות כוללת, בדרך כלל, ניתוח של ביצועי העבר והגורמים שהניעו אותו, חברי הצוות וניסיונם, אופן הגיבוש של רעיונות ההשקעה ואיכות הצוות, אסטרטגיה וניהול סיכונים. בדיקת נאותות תפעולית בוחנת את היסטורית הדיווחים של הקרן והשמירה שלה על זכויות המשקיעים, בכלל כך היא גם מנתחת את הנהלים התפעוליים של חברת הניהול ואת הציות וההקפדה על עמידה בהוראות התשקיף.