גופים סטטוריים בכל מדינה, כגון הרשות לני”ע בישראל, קובעות מבחנים אשר מסווגים משקיעים כמשקיעים כשירים. משקיע כשיר הוא אדם או גוף שיש לו או את היכולת הכלכלית (בחוק נקבעים מבחנים כלכליים) או את הידע הנדרש על מנת לבצע השקעות בקרנות הון פרטיות או בקרנות גידור. לדוגמא קרן גידור או קרן הון פרטית, אשר מוכרת רק למשקיעים כשירים על פי חוק נייות ערך ישראלים, פטורה מהכנת תשקיף וכן לא מוגבלת במכירה עד ל 35 משקיעים שניתן לפנות אליהם בהצעה שאינה הצעה לציבור. לאור זאת מרבית קרנות ההשקעה האלטרנטיביות מאפשרות השקעה רק למשקיעים כשירים. 

(הרחבה) בארה”ב ישנם מגוון חוקים החלים על השקעות לציבור. כל חוק קובע מבחנים אחרים להגדרה של משקיע כשיר. בארה”ב קיימים שני סוגים עיקריים של משקיע כשיר: Accredited investor, Qualified investor, . כל קרן תקבע כללים לאיזה סוג של משקיע כשיר היא תפנה על מנת לקבל פטור מהחוק הרלוונטי שקבע את הכללים. הדרישות הפיננסיות מ qualified investor גבוהות באופן ניכר מהדרישות הפיננסיות מ Accredited investor.