כמות המזומנים או הנכסים הנזילים האחרים הזמינים לפריסה של קרן, בהתבסס על הון שהתחייב לקרן על ידי משקיעים. במילים אחרות, זהו ההבדל שנותר בין סך התחייבויות המשקיעים לבין ההון שהושקע בפועל עד כה.