תשואה "פנימית"

ה-IRR הוא מדד ביצועים המבטא את שיעור התשואה שבו תזרימי המזומנים היוצאים של קרן שווה לתזרים שלה במונחי ערך נוכחי. במילים אחרות, כל התרומות והחלוקות של הקרן רשומות, ונפתר שיעור ההיוון שגורם להן להסתכם באפס. ה-IRR נטו לוקח בחשבון את העמלות שמשלם המשקיע.