תקופת הגיוס

התקופה ממועד הקמת הקרן ועד למועד הסגירה הסופית.