מנהל הקרן / השותף הכללי בקרן

שותף בקרן אשר מוסמך לבצע השקעות בשמה. על השותף המנהל מוטלת אחריות בלתי מוגבלת לחובות והתחייבויות הקרן וכן הזכות לנהל את פעילות הקרן.