מכפיל DPI

מכפיל שמראה כמה שולם למשקיעים. מכפיל המימוש נקרא כך כי הוא מודד את התשואה שממומשת או מוחזרת מההשקעה. מכפיל המימוש מחושב על ידי חלוקת החלוקה המצטברת של הקרן בסך הכסף שהעבירו המשקיעים לקרן.