יחס השתתפות כלפי מעלה / מטה

שיעור המבטא ביצועים של הקרן ביחס למדד ייחוס מסוים, בתקופה שבה אותו מדד השיג תשואה חיובית בלבד (Upside participation) או שלילית בלבד (Downside participation). יחס השתתפות כלפי מעלה (מטה) מחושב על ידי חלוקת התשואה של הקרן בתשואה של המדד בתקופות שבהן תשואת המדד הייתה חיובית (שלילית) בלבד. יחס השתתפות כלפי מעלה של למעלה מ-100% מעיד על כך שביצועי הקרן היו טובים יותר מהמדד בתקופות שהמדד השיג תשואה חיובית. יחס השתתפות כלפי מטה של פחות מ-100% מצביע על כך שביצועי הקרן היו טובים יותר מהמדד בתקופות שהמדד השיג תשואה שלילית.